RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

EXPRESSA, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web.
Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis, es responsabilitat de l’empresa, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca “Expressa”, atenent per Qüestions comercials i administratives en la següent adreça: contacto@expressa-t.com

CONCEPTE D’USUARI
La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuaris i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per la EXPRESSA en em Mateix moment en què l’Usuari Accedeix a la web . En conseqüència, l’Usuari Ha llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que Reduir text
patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
EXPRESSA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzar por voluntat i Merkel exclusiu de l’Usuari i EXPRESSA no Recomana ni Garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web del EXPRESSA ni es responsabilitat de cap Perdut, reclamacions o perjudici derivació de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través del, incluyéndo Altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’usar o acer un mal ús d’un vincle, tant en connectar a la web de la EXPRESSA com a l’accedir a la informació d’Altres webs des de la Web de l’EXPRESSA.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es puc estar utilizándo cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millor el Servei que oferia a sobre clientes ia Els nostres visitants.
Les cookies són Petits Fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeti obtenim la següent informació:
* Data i hora de l’última vegada que l’Usuari visitar el web.
* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en super primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les Àrees restringides.

RENÚNCIA limitacions de la responsabilitat
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web puc incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen Canvis en la informació contingut. EXPRESSA Reduir text
introduir en qualsevol moment Millores i / o Canvis en els serveis o continguts.
EXPRESSA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha Presa les Mesures corresponents per assegurar que la informació contingut sigui correcta, no Garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s’adverteix que els continguts i serveis d’aquesta web, Té una finalitat informativa quant a la qualitat, situació i serveis de l’Associació.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
EXPRESSA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, EXPRESSA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, Pèrdues de negoci a consecuència aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. EXPRESSA no declara ni Garanteix que els serveis o continguts no Siguin interromputs o que estén llibres d’errors, que els defectes Siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posaran a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sinó perjudici de que EXPRESSA realitza els màxims esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari Prendre determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda por Altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual
Els Continguts prestats per EXPRESSA així com els continguts inclosos a la xarxa a través de sobre pàgines web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel qual s’encuenta protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre actora d’Explotació pública referit tant a les pàgines Web com als sobre Continguts i informació, sinó l’exprés i previ consentiment i por escrit del EXPRESSA.
En conseqüència, tots els Continguts que es muesta en les diferents websites i especialment, Dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, nombres comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització com industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de EXPRESSA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament sumi inclusió en les diferents websites.
Els Continguts, imatges, formes, opinions, indica i demas Expressions formals que formin part del portal les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden por Tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que senalado implica la Comissió de graves Actes il·lícits i sumi sancionat per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot actora en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en super totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, indica i demas Expressions formals que formin part del portal les pàgines Web Sense Permís Previ i por escrit de EXPRESSA.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibicions, TRANSMISSIÓ, retransmissions, emissions en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (por Exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada en disposició des de bases de dades diferents por pertanyents a la autoritzades por EXPRESSA, així com super traduccions, adaptacions, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demà Expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través de els serveis o continguts, teniéndo en Compte que aquests Actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
EXPRESSA es llibre de limitar l’accés a les pàgines web, i als serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.
EXPRESSA en aquest sentit, podrà establia, si el considera oportuna, sinó perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de sobre pàgines web puguin incloure a la xarxa Continguts 1 opinions, considerats com racistes , xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells Usuaris que manen a la pàgina web de EXPRESSA, a super departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressen de manera Certa contra, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts Això sigui possible, es Entén que autoritzen a EXPRESSA per a la reproducció, distribució, exhibicions, TRANSMISSIÓ, retransmissions, emissions en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (por Exemple, disquets o disc dur d’ordinadors) , digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a EXPRESSA, traduccions, adaptacions, o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.
Així mateix, es Entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar por correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part del portal EXPRESSA.
D’ACORD amb els que assenyala el paràgraf anterior, EXPRESSA queda autoritzada igualment per procedir a la modificacions o alteracions de observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les Necessitats de format editorial de les pàgines web, sinó que per ells puc entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer Reduir text
beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, indica i demas Expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’ESFORÇ Dut a cabo por EXPRESSA per super Funcionament.
En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que puc establir-se en direcció a la pàgina web de EXPRESSA sense el Consentiment Previ, exprés i per escrit de EXPRESSA. Qualsevol transgressió del que preveu aquest punt, serà consideració com Lesions dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de EXPRESSA sobre les pàgines web i tots els continguts i serveis de les mateixes.
EXPRESSA no assumirà cap responsabilitat davant Conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la Mateix manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de Tercers als quals es puc accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de EXPRESSA.

Patrocina

Partners

Suporters