OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EXPRESSA, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. EXPRESSA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de l’empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca www.expressa-t.com pel desenvolupament de programes de promoció i difusió de la cultura.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, EXPRESSA només recull les dades estrictament Encasa per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que EXPRESSA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits, EXPRESSA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades que puguin facilitar mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de EXPRESSA que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT
S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’ accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per EXPRESSA i / o pel titular del Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular EXPRESSA podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: contacto@expressa-t.com (a l’atenció del responsable de seguretat)

No obstant això, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a EXPRESSA l’adreça abans indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per EXPRESSA i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres empreses i / o associacions. EXPRESSA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per EXPRESSA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’empresa, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de la base de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
En aquest cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè EXPRESSA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’Empresa, a les activitats que desenvolupa i altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER
La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment durant la navegació i participació en la Web www.expressa-t.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.
No obstant això, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a L EXPRESSA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos EXPRESSA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
EXPRESSA, no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals ni els mails dels seus usuaris a altres associacions externes a EXPRESSA vinculades a la gestió de programes d’atenció, orientació i suport als joves ia les seves famílies de poblacions marginals, de menors i joves en risc d’exclusió social, etc., segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ
En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de EXPRESSA, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a contacto@expressa-t.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés als websites com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. EXPRESSA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web és EXPRESSA amb domicili a Tarragona i amb la gestió del domini d’Internet www.expressa-t.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del mail contacto@expressa-t.com.
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de l’Empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca Expressa.

Patrocina

Partners

Suporters